KALKULACJE TECHNICZNE

usługi informatyczne 
usługi techniczne

Czas i koszt wytworzenia detalu i serii w procesie technologicznym

Jakie usługi wykonuję

Kalkulacje techniczne procesów produkcyjnych

strony internetowe na każdą kieszeń

1

Kalkulacje techniczne wykonania detalu, wyrobu w procesie produkcyjnym

Kalkulacja techniczna jednostkowego kosztu wytworzenia detalu, części, podzespołu, zespołu, wyrobu.. Obliczenia norm materiałowych, norm czasowych pojedynczych zabiegów i operacji technologicznych wytworzenia całego detalu, części, wyrobu. Zobacz więcej.. 

2

Ogólne określenie kosztu wytworzenia

Koszt wytworzenia produktu obejmuje wszystkie koszty, które pozostają w bezpośrednim związku z danym półproduktem, produktem będącym w toku produkcji i wyrobem gotowym oraz uzasadnioną część kosztów związanych w sposób pośredni z przedmiotem wyceny.
Przepisy w bardzo ogólny sposób definiują zbiór kosztów kwalifikowanych jako koszty wytworzenia.  Stanowią je przede wszystkim koszty bezpośrednie zużytych materiałów produkcyjnych, koszty pozyskania i przetworzenia, związane w sposób bezpośredni z produkcją oraz pozostałe koszty poniesione w celu doprowadzenia produktu do postaci i miejsca, w którym się znajduje w momencie wyceny.  Nie są to tylko koszty związane ściśle z samym procesem produkcyjnym.
Powinny to być również koszty, które powstały jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji, związane z:
1) zakupem i składowaniem materiałów produkcyjnych,
2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,
3) amortyzacją prac rozwojowych,
4) przygotowaniem produkcji, takie jak: ustawienie maszyn produkcyjnych, przygotowania maszyn do produkcji oraz ich konserwacji,
5) składowaniem półproduktów pomiędzy procesami produkcji, w przypadku, gdy wymaga tego proces produkcyjny,
6) nadzorem i wsparciem produkcji. 

jac-strony-www.pl

Istota kalkulacji NRK..

NRK - Nakład Rzeczowy/Rachunkowy Kosztów.. Kalkulacja indywidualna norm nakładów rzeczowych – jest pracochłonna, ale często konieczna
Metoda kalkulacji nakładów rzeczowych jest metodą bardzo żmudną, czasochłonną i wymagającą dużego zasobu wiedzy ale niejednokrotnie jest jedyną metodą, na podstawie której można wycenić roboty techniczne, dla których brak jednostkowych cen rynkowych lub brak nakładów rzeczowych w istniejących katalogach, które umożliwiałyby wycenę robót metodą szczegółową.
Indywidualna kalkulacja nakładów rzeczowych polega na ustalaniu nakładów poniesionych w celu wykonania określonego zadania i jest wynikiem analizy czasu pracy, zużycia materiałów i siły ludzkiej, wielkości  zespołu skierowanego do wykonania zadania oraz potrzeb sprzętowych.

Lista zapytań

JAC

Techniczny Koszt Wytworzenia

                     

na techniczny koszt wytworzenia składają się koszty bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie, czyli te ściśle związane z produktem, m.in. zużyte surowce, czas pracy maszyny i narzędzia za pomocą których jest wyprodukowany oraz płace pracowników, którzy obsługiwali proces produkcji.
Pośrednie koszty są to odrębne składniki finansowe, które nie „dotykają” produktu, ale są równie ważne w prawidłowym obliczeniu technicznego kosztu wytworzenia. Do tej kategorii można wliczyć m.in. narzuty na składniki kosztów bezpośrednich: amortyzację, koszty związane z zakupami, koszty wydziałowe..

JAC

Z czego składa się TKW - techniczny koszt wytworzenia

z poszczególnych kategorii, a są to:
koszty surowców podstawowych, koszty materiałów pomocniczych, koszty odpadów, koszty kooperacji, koszty robocizny, koszty gniazd, koszty narzędzi.

JAC

Techniczny koszt wytworzenia a wybór technologii produkcji

W wielu przypadkach produkcja tego samego wyrobu gotowego lub półproduktu w ramach jednej organizacji odbywać się może na kilka sposobów. Zmiany najczęściej dotyczą wykorzystania różnych marszrut bądź zamienników surowców. Jednym z głównych czynników mających wpływ na ostateczny wybór jest wielkość technicznego kosztu wytworzenia. Techniczny koszt wytworzenia określa wszelkie potencjalne koszty związane bezpośrednio i pośrednio z wykonaniem produktu.. 

JAC

Kalkulacje techniczne w procesach technologicznych

Technologia obróbki to proces produkcyjny stanowi sumę wszelkich działań podejmowanych po to, by w danym zakładzie produkcyjnym wytworzyć wyrób gotowy. W obrębie procesu produkcyjnego mamy do czynienia dwoma podstawowymi zagadnieniami, czyli właśnie procesem technologicznym oraz działaniami pomocniczymi, pod którymi kryje się m.in. transport, kontrola, konserwacja czy magazynowanie.

Jakie niewykorzystane..

Zdolność produkcyjna

jac-strony-www.pl

1

Kalkulacje techniczne w ocenie zdolności produkcyjnej:

Zdolności produkcyjnych nie należy utożsamiać ze wskaźnikiem 100 proc. możliwości wytwórczych, ponieważ część z nich w wymiarze czasowym zostaje przeznaczona na:
1) remonty oraz konserwacje maszyn,
2) przestoje związane z okresami urlopowymi,
3) sezonowe wahania produkcji i popytu.
Podmioty powinny prowadzić system pomiaru zdolności produkcyjnych i ocenę ich wykorzystania, aby możliwe było ustalenie wielkości niewykorzystanych w danym okresie zdolności produkcyjnych..

Procesy technologiczne skrótowe z kalkulacją norm czasowych,
norm materiałowych, kalkulacje techniczne
 
zapraszam do kontaktu

jac-strony-www.pl
jac-strony-www.pl

Toczenie wzdłużne wałka na tokarce uniwersalnej

jac-strony-www.pl

Szlifowanie otworu

jac-strony-www.pl

Struktura procesu
technologicznego

Operacja - część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym przez
pracownika na jednym przedmiocie. Zabieg część operacji, której cechy zależne są od rodzaju obróbki. Przejście część zabiegu, w której następuje zdjęcie jednej warstwy materia u za pomocą narzędzi przy określonym posuwie.

jac-strony-www.pl

Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny

Złożoność specyfiki działalności firm produkcyjnych powoduje, że stworzenie prawidłowego modelu wyceny jest zadaniem dość pracochłonnym i wymagającym zaawansowanej znajomości zagadnień technicznych i organizacyjnych a także podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. 

jac-strony-www.pl

Granicą jest cena sprzedaży wytworzonego produktu

Zgodnie z ustawą o rachunkowości proces wyceny półproduktów, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych opiera się na kalkulacji kosztu wytworzenia. Koszt wy-tworzenia nie może być wyższy od faktycznej ceny sprzedaży wyrobu, nawet jeśli koszty wytworzenia zostały ustalone w sposób bardzo rzetelny..

W skład dokumentacji technologicznej wchodzi wiele pozycji:

Karta technologiczna, którą wykonuje się dla konkretnego wyrobu..

stanowi opis operacji uzupełniony stanowiskami roboczymi dla każdej z nich oraz pomocy warsztatowych. Podaje się w niej czas przygotowawczo-zakończeniowy Tpz, czas jednostkowy Tj oraz łączny czas wykonania operacji dla serii Tw.

Dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej karta technologiczna stanowi całość dokumentacji i dlatego poszczególne informacje są opisane szerzej.

Karta technologiczna powinna zawierać:

Nazwę i oznaczenie części, zespołu lub wyrobu,

Określenie materiału, surówki lub półfabrykatu względnie montowanych zespołów,

Wykaz wszystkich operacji należących do procesu w kolejności ich wykonywania z oznaczeniem stanowisk pracy,

Normy czasowe operacji i grupy zaszeregowania operacji,

Informacje o innych dokumentach związanych z opisywanym procesem technologicznym, np. numery kart instrukcyjnych.   

Przygotowanie skrótowej technologii wykonania

Na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej detalu, części, wyrobu powstaje skrótowa technologia wykonania w rozłożeniu na kolejne operacje technologiczne 

Określenie czasu i zużycia materiałów

Proces technologiczny stanowi podstawę do określenia normy zużycia materiałowego, czasu jednostkowego wykonania poszczególnych operacji obróbczych

Wycena kosztów robocizny i materiałów do produkcji

Normy czasowe i materiałowe wyliczone w minutach, kilogramach.. pomnożone o koszt zakupu materiałów, koszt robocizny i energii są podstawowym składnikiem TKW

Poniżej przykład instrukcji technologicznej dla detali tłoczonych z blachy cienkiej..

Proces technologiczny w formie wizualnej z parametrami dla detali tłoczonych w przyrządzie postępowym w firmie już nie istniejącej w naszym kraju..

Proces technologiczny był wykonany przeze mnie - dziś firma już nie istnieje..
Dla produkcji wielkoseryjnej wizualizacja procesu spotkała się z dobrym odbiorem..

Kalkulacje techniczne

Wycena kosztów wykonania detalu, zespołu, wyrobu w procesach obróbczych 

jac-strony-www.pl

1

Podstawowy skrótowy proces technologiczny

Proces produkcyjny stanowi sumę wszelkich działań podejmowanych po to, by w danym zakładzie produkcyjnym wytworzyć wyrób gotowy. W obrębie procesu produkcyjnego mamy do czynienia dwoma podstawowymi zagadnieniami, czyli właśnie procesem technologicznym oraz działaniami pomocniczymi, pod którymi kryje się m.in. transport, kontrola, konserwacja czy magazynowanie.

2

Normy materiałowe i normy czasowe do procesu technologicznego

Norma czasów technologicznych – określana na końcu tradycyjnie opracowanego procesu technologicznego  to ilość czasu niezbędną do..  Normy zużycia materiałów określają rodzaj i ilość materiałów potrzebnych do wykonania jednostki produkcji.  

3

Wycena kosztów produkcji 

Kalkulacja wstępna, nazywana też planowaną, przeprowadzana jest przed rozpoczęciem procesu produkcji. Do obliczeń stosuje się normy ilościowe i jakościowe zużycia czynników produkcji, aktualne lub przewidywane ceny materiałów, energii, usług obcych, przeciętne narzuty kosztów pośrednich.
Kalkulacja wstępna powiększona o zysk stanowi równocześnie kalkulację ofertową 

Technologia

obejmuje całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra, uzyskania określonego efektu przemysłowego lub też usługowego. Cechą charakterystyczną
technologii produkcji są jej ciągłe zmiany spowodowane między innymi rozwojem wiedzy związanej z technikami wytwarzania.

Proces produkcyjny

Część procesu produkcji, która obejmuje działania wykonywane w celu wytworzenia wyrobów
z materiałów, półfabrykatów, części lub zespołów. Proces produkcyjny obejmuje procesy technologiczne, kontroli jakości, transportu, magazynowania, konserwacji, regeneracji, remontu,
itp. 

Karta technologiczna

Podstawowy dokument technologiczny zawierający opis procesu technologicznego przedmiotu pracy z określeniem kolejności wykonywanych operacji, rodzaju materiałów, norm zużycia
materiałów, norm czasowych operacji, kategorii zaszeregowania roboty itp

Do czego przydaje się umiejętność wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia i opracowania procesu technologicznego
- wiedza czasu wykonania poszczególnych operacji i kosztów wykonania detalu; planowanie produkcji
- ile materiału potrzeba do wykonania detali, serii detali
- obciążenie stanowisk, wielkość zatrudnienia
- materiały i koszty materiałów pośrednich
- narzędzia i przyrządy.. energia.. usługi inne..

jac-strony-www.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

jac-strony-www.plPolecany hosting dla każdego właściciela strony www


 

Dane kontaktowe

Email:  info@jac-strony-www.pl                     
Telefon:    501-760-065 

The website was made with Mobirise